Lector Wiskundig en analytisch vermogen van professionals

Kenniscentrum Leren en Innoveren | Sluitingsdatum: 19-04-2020

Hogeschool Utrecht zoekt voor het Kenniscentrum Leren en Innoveren een Lector Wiskundig en analytisch vermogen van professionals

Over het Kenniscentrum Leren en Innoveren

Het Lectoraat Wiskundig en analytisch vermogen van professionals is een onderdeel van het Kenniscentrum Leren en Innoveren (KC LENI).

KC LENI
Het kenniscentrum Leren en Innoveren (LENI) richt zich op het brede vraagstuk van generieke competenties die professionals nodig hebben als onderdeel van (samen)werken en daarmee (samen)leven nu en in de toekomst. Wat is de inhoud van die competenties, hoe kunnen professionals deze ontwikkelen, leren en praktiseren, welke alledaagse, georganiseerde of toevallige contexten helpen daarbij en welke instrumenten en werkwijzen kunnen dit proces ondersteunen? En hoe helpt onderwijs hierbij? Onderwijs in de breedste zin van het woord, dat wil zeggen van basisonderwijs tot hoger beroepsonderwijs en van geïnstitutionaliseerde leerpraktijken in scholen tot georganiseerde leerpraktijken op het werk.

Maatschappelijke ontwikkelingen
Het lectoraat Wiskundig en analytisch vermogen van professionals sluit aan bij ontwikkelingen op drie niveaus: de maatschappij, de hogeschool en het kenniscentrum. Op het maatschappelijk niveau vragen de dynamiek en de complexiteit van de beroepspraktijken in de huidige hoogtechnologische samenleving in toenemende mate om reken-wiskundige en taalvaardigheden. Zowel professionals als burgers hebben te maken met een toenemende stroom van kwantitatieve en statistische informatie die men moet kunnen interpreteren om beslissingen te nemen ten aanzien van het professioneel handelen. In deze informatiestromen en handelingspraktijken spelen technologische toepassingen een steeds grotere rol. Meer dan vroeger zijn denkvaardigheden nodig om op een geïnformeerde manier met dergelijke systemen om te gaan. Het vermogen om inzichtelijk om te gaan met de kwantitatieve en multidimensionale kant van de wereld om ons heen is een daarbij een belangrijke competentie. De vraag vanuit de samenleving is dan ook hoe deze competenties in doorlopende levenslange leerlijnen ontwikkeld en onderhouden kunnen worden, en hoe leerlingen, studenten en professionals kunnen worden toegerust om adequaat en autonoom om te gaan met de hedendaagse complexiteit en dynamiek in studie, werk en dagelijks leven.

Wiskundig en analytisch vermogen binnen de opleidingen
In veel HU-opleidingen - maar ook in beroepsonderwijs en beroepspraktijken in brede zin - worstelt men met de vraag welke wiskundige vaardigheden (aankomende) professionals nodig zijn om te functioneren in de toekomstige beroepspraktijk, die dynamisch is en waarin ICT-middelen een steeds grotere rol spelen. Om studentsucces te verbeteren niet zelden wordt wiskunde ervaren als struikelblok en om een aanbod voor leven lang leren te ontwikkelen dat past bij de beroepspraktijk, is kennis over de benodigde reken-wiskundige competenties en de manier waarop ze worden verworven onontbeerlijk.

Aansluiting bij het kenniscentrum
Op het niveau van het Kenniscentrum Leren en Innoveren, is het van belang om naast onderwijskundig gerichte lectoraten ook specifieke competentielectoraten op te nemen. De overstijgende themas van de eerste kunnen worden versterkt door domein-gebaseerde lectoraten, en vice versa. Gelet op het belang van reken-wiskundige competenties (inclusief gecijferdheid, statistische geletterdheid en reken-wiskundige vaardigheden) en de grote moeilijkheden die burgers en professionals daarmee ondervinden, mag een rekengericht competentielectoraat naast het nieuwe taalgerichte lectoraat niet ontbreken. Ook de interne, regionale, nationale en internationale vraag aan het Kenniscentrum om bij te dragen aan curriculumontwikkeling en onderwijsinnovatie rond rekenen, statistiek, wiskunde en gecijferdheid is een argument om een lectoraat te hebben dat hierop zichtbaar is gericht.

Focus en onderzoeksvraag
De centrale onderzoeksvraag luidt dan ook; Welke wiskundige en analytische competenties hebben professionals nodig om in hun complexe beroepspraktijk adequaat om te gaan met kwantitatieve en multidimensionale vraagstukken, wat is de aard en vorm van deze competenties, en hoe kunnen ze worden verworven en onderhouden?

Jouw werkzaamheden
Je levert door middel van praktijkgericht onderzoek een belangrijke bijdrage aan maatschappelijk vraagstukken rond wiskundig en analytisch vermogen van professionals. Dit gaat zowel over doorwerking naar de beroepspraktijk als doorwerking naar onderwijs. Je bent vormgever, aanjager en eigenaar van het onderzoeksprogramma voor de komende vierjarige periode van het lectoraat. Je vertaalt gegevens uit onderzoek, beroepspraktijk en wetenschappelijke theorievorming naar methodisch handelen, opleidingsstrategieën, innovatieve programmas voor en samen met de beroepspraktijk en communiceert daarover in diverse media. Je werft onderzoeksubsidies en/of opdrachtgevers voor jouw onderzoeksactiviteiten en stuurt actief op de verschillende geldstromen. Bij overige werkzaamheden kun je denken aan het begeleiden van promovendi, publiceren van jouw bevindingen in wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen en het door ontwikkelen van het kennisnetwerk op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Je draagt met je onderzoeksprogramma bij aan de centrale vraagstelling van KC LENI onder meer door gezamenlijke onderzoek. Uiteraard draag je ook bij aan een goede organisatie en strategie van het kenniscentrum, de verbonden opleidingsinstituten en de HU als geheel.

Wie je bent

 • Een gezaghebbende wetenschapper, gepromoveerd in een voor het lectoraat relevant vakgebied;
 • Een erkende, gezaghebbende senior-onderzoeker, wat onder meer blijkt uit publicaties in internationale peer-reviewed tijdschriften op het in het profiel omschreven terrein.

Wat je hebt

 • Je hebt een heldere en innovatieve visie op trends en ontwikkelingen in het onderwijs en beschikt over bewezen vermogen om een eigen invulling te geven aan de kernopdracht en onderzoekskoers, in lijn met de koers van het Kenniscentrum Leren en Innoveren
 • Je hebt aantoonbaar succes in het verwerven van onderzoeksubsidies in de tweede en derde geldstroom en het initiëren, uitvoeren en opleveren van projecten samen met verschillende partijen;
 • Je neemt een relevant netwerk mee en bent in staat tot netwerkvorming met nationale en inter- nationale kennisinstellingen en met regionale en nationale beroepenveld;
 • Je hebt kennis van en affiniteit met onderwijs;
 • Je bezit leidinggevende en relationele kwaliteiten: hij/zij is een teamspeler en weet mensen te motiveren;
 • Je bezit organisatorische kwaliteiten; neemt financiële verantwoordelijkheid;
 • Je hebt potentie om zich te ontwikkelen tot lector 1:
  • is organisatiesensitief; is dienstbaar aan het grotere geheel en denkt vanuit grote lijnen; heeft overzicht op het geheel
  • kan eigen belang onderschikt maken aan collectief belang en aansturing geven zowel inhoudelijk als bedrijfsmatig vanuit het geheel
 • Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in zowel het Nederlands als in het Engels.

Arbeidsvoorwaarden
Je krijgt een arbeidsovereenkomst (D4) met een omvang van tenminste 0,6 fte met een maximum van 1,0 fte. Het onderzoeksprogramma van het lectoraat is op hoofdlijnen vastgesteld en wordt door de lector verder uitgewerkt. Afhankelijk van jouw kennis en ervaring is het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband (1 fte) minimaal 5.642,27 en maximaal 7.284,86 euro (schaal 15). Daarboven ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en een dertiende maand. Wij hebben daarnaast uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden. Verder is er keuze tussen een kortere werkweek of meer verlof bij een langere werkweek en is er flexibiliteit in werktijden. Wij hebben een vrijwillige collectieve ziektekostenverzekering en extras zoals kortingen bij andere verzekeringen, aanschaf software en fitness. De vacature staat in en extern.

Solliciteren
Je kunt tot en met zondag, 19 april 2020 uitsluitend direct online solliciteren. Wil je meer informatie over deze functie, neem dan contact op met prof. dr. Elly de Bruijn, directeur van het Kenniscentrum, elly.debruijn@hu.nl; Verkorte Structuurnota Wiskundig en Analytisch Vermogen van Professionals is op te vragen bij Tim.Grandiek@hu.nl.

Meer informatie over werken bij Hogeschool Utrecht is verder te vinden op www.werkenbijhu.nl De sollicitatieprocedure kun je vinden in de sollicitatiecode op onze site https://werkenbijhu.nl/arbeidsvoorwaarden. Hier is ook een link naar de CAO-HBO te vinden.

De HU is een transparante organisatie door open communicatie met elkaar en onze omgeving. De besturingsfilosofie van de HU is gebaseerd op het werken in teams. Uitgangspunt in de samenwerking is dat we onze kennis delen en doen wat we beloven, in- én extern. Dat betekent dat we elkaars verschillende competenties en expertises consistent erkennen, gebruiken, delen en versterken. Zodat we er met elkaar uit halen wat er in zit. Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken we aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. De HU leidt gemotiveerde studenten op van 17 tot 67 jaar. Het gaat dus niet alleen om instromers op de arbeidsmarkt, maar ook om mensen die al werken en hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, verbreden of verdiepen. De maatschappij heeft immers behoefte aan professionals die zich blijven(d) scholen. We hebben een breed opleidingsaanbod dat vrijwel alle (beroeps)sectoren bestrijkt en zijn één van de grootste aanbieders van post-initieel onderwijs en masterstudies.
Met 3500 medewerkers vormen we een grote organisatie waarin de menselijke maat centraal blijft staan. De HU heeft vestigingen in de steden Utrecht en Amersfoort. Daarnaast worden de activiteiten van het Seminarium voor Orthopedagogiek regionaal georganiseerd vanuit de regiokantoren.

Solliciteer