lector Organiseren van verandering in Onderwijs

Kenniscentrum Leren en Innoveren | Sluitingsdatum: 14-06-2020

Over het Kenniscentrum Leren en Innoveren
Het Lectoraat Organiseren van Verandering in Onderwijs is een onderdeel van het Kenniscentrum Leren en Innoveren ( KC LENI).

KC LENI

Het kenniscentrum Leren en Innoveren (LENI) richt zich op het brede vraagstuk van generieke competenties die professionals nodig hebben als onderdeel van (samen)werken en daarmee (samen)leven nu en in de toekomst. Wat is de inhoud van die competenties, hoe kunnen professionals deze ontwikkelen, leren en praktiseren, welke alledaagse, georganiseerde of toevallige contexten helpen daarbij en welke instrumenten en werkwijzen kunnen dit proces ondersteunen? En hoe helpt onderwijs hierbij? Onderwijs in de breedste zin van het woord, dat wil zeggen van basisonderwijs tot hoger beroepsonderwijs en van geïnstitutionaliseerde leerpraktijken in scholen tot georganiseerde leerpraktijken op het werk.

Maatschappelijke ontwikkelingen

Het veranderen van onderwijs is al jaren een onderwerp dat hoog op de agenda staat van de meeste scholen, opleidingen en andere lerende organisaties. Het gaat dan om het verbeteren van onderwijs, bijvoorbeeld in het kader van kwaliteitsverbetering, en om vernieuwing of innovatie om tegemoet te komen aan veranderende wensen en eisen vanuit de werkvelden/beroepspraktijken, de maatschappij en aan de toenemende druk binnen het onderwijs zelf. Maar veranderingen in het onderwijs en met name grote interventies hebben ook de reputatie niet heel succesvol te zijn. Toenemende regeldruk, veranderde maatschappelijke behoeftes, visieverschillen, onbekendheid met innovaties, gebrek aan ervaring met het doorvoeren daarvan, en hoge werkdruk maken het voor onderwijsprofessionals complex om de juiste keuzes te maken.

Aansluiting bij het kenniscentrum en de Hogeschool

Hogeschool Utrecht wil met haar kennis en ervaring op onderwijsgebied een prominente rol vervullen als de partner voor het opleiden van verschillende groepen onderwijsprofessionals in het ecosysteem van de regio Utrecht met een vooruitstrevend en toekomstbestendig onderwijsaanbod, hoogwaardige kennisontwikkeling en innovatieve samenwerking. Educatie is een van de vier zwaartepunten waar Hogeschool Utrecht zich, als onderdeel van het ambitieplan 2026, met extra aandacht op richt. Daarmee staan vraagstukken rond het lerarentekort, de professionalisering en loopbaanontwikkeling van onderwijsprofessionals in de regio centraal, mede in relatie tot het anders organiseren van onderwijs. Het beoogd lectoraat is een belangrijke schakel in de kennisontwikkeling die daarbij nodig is.

Focus en onderzoeksvraag

Centraal in de nieuwe koers van kenniscentrum LENI staat de gerichtheid op actuele vraagstukken vanuit de maatschappij en de praktijken van professionals, en de manier waarop onderwijs in de breedste zin van het woord kan bijdragen aan het beantwoorden van deze vraagstukken en het anticiperen op dergelijke beroepspraktijken. In lijn met de vraagstelling van het kenniscentrum luidt de centrale vraagstelling van het beoogd lectoraat:

Op welke wijze kunnen onderwijsprofessionals en organisaties veranderprocessen in onderwijs organiseren, waarbij ze de veranderprocessen in kaart brengen en verbinden of juist van elkaar onderscheiden, leren van veranderingen en die kennis weer (als collectief) benutten? Welke handelingen, profielen en competenties van (onderwijs)professionals zijn daarbij van belang en hoe kunnen deze worden verworven en verder ontwikkeld?

Het lectoraat opereert over de volle breedte van het werkveld; het po en vo, mbo en hbo en natuurlijk binnen de HU en in de (regionale) netwerken. Ook inhoudelijk is het werkgebied breed, want het is niet ingeperkt tot een bepaald type onderwijsvernieuwing of een specifiek vakdomein. De aandacht is daarbij gericht op de eerdere genoemde derde orde veranderingen. Echter ook het afwegen in relatie tot het ervaren probleem om welke orde verandering gaat of gepast is, is onderdeel van de thematiek waar het lectoraat zich op richt.

Jouw werkzaamheden

Je levert door middel van praktijkgericht onderzoek een belangrijke bijdrage aan:

Het lectoraat beoogt op deze terreinen praktijkrelevant onderzoek uit te voeren, waarbij zowel kwantitatief onderzoek (verkennend en evaluatief) als gedifferentieerd kwalitatief activerend onderzoek (narratief onderzoek; actieonderzoek, appreciative inquiry, ontwerpgericht onderzoek, begeleidend onderzoek, praktijkevaluaties etc.) aan de orde is. Bedoeling is om het onderzoek in actieve samenwerking met het werkveld te verrichten.

De centrale vraagstelling is  richtinggevend voor het onderzoek van het lectoraat zelf en is tevens aangrijpingspunt voor samenwerking met andere lectoraten en kenniscentra.

Je bent de vormgever, aanjager en eigenaar van het onderzoeksprogramma voor de komende vierjarige periode van het lectoraat. Je vertaalt gegevens uit onderzoek, beroepspraktijk en wetenschappelijke theorievorming naar methodisch handelen, opleidingsstrategieën, innovatieve programmas voor en samen met de beroepspraktijk en communiceert daarover in diverse media. Je werft onderzoeksubsidies en/of opdrachtgevers voor jouw onderzoeksactiviteiten en stuurt actief op de verschillende geldstromen. Bij overige werkzaamheden kun je denken aan het begeleiden van promovendi, publiceren van jouw bevindingen in wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen en het door ontwikkelen van het kennisnetwerk op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Je draagt met je onderzoeksprogramma bij aan de centrale vraagstelling van KC LENI onder meer door gezamenlijke onderzoek. Uiteraard draag je ook bij aan een goede organisatie en strategie van het kenniscentrum, de verbonden opleidingsinstituten en de HU als geheel.

Wie je bent:

 • Een gezaghebbende wetenschapper, gepromoveerd in de sociale wetenschappen;
 • Een erkende senior-onderzoeker, wat onder meer blijkt uit publicaties in internationale peer-reviewed tijdschriften op het in het profiel omschreven terrein.

Wat je hebt:

 • Je hebt een heldere en innovatieve visie op trends en ontwikkelingen in het onderwijs en beschikt over bewezen vermogen om een eigen invulling te geven aan de kernopdracht en onderzoekskoers, in lijn met de koers van het Kenniscentrum Leren en Innoveren
 • Je hebt aantoonbaar succes in het verwerven van onderzoeksubsidies in de tweede en derde geldstroom en het initiëren, uitvoeren en opleveren van projecten samen met verschillende partijen;
 • Je neemt een relevant netwerk mee en bent in staat tot netwerkvorming met nationale en internationale kennisinstellingen en met regionale en nationale beroepenveld;
 • Je hebt kennis van en affiniteit met onderwijs;
 • Je bezit leidinggevende en relationele kwaliteiten: hij/zij is een teamspeler en weet mensen te motiveren;
 • Je bezit organisatorische kwaliteiten; neemt financiële verantwoordelijkheid;
 • Je hebt potentie om jezelf te ontwikkelen tot lector 1:
  • je bent organisatiesensitief; dienstbaar aan het grotere geheel en denkt vanuit grote lijnen; heeft overzicht op het geheel
  • je kunt eigen belang onderschikt maken aan collectief belang en aansturing geven zowel inhoudelijk als bedrijfsmatig vanuit het geheel
 • Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in zowel het Nederlands als in het Engels.

Arbeidsvoorwaarden

Je krijgt een arbeidsovereenkomst (D4) met een omvang van tenminste 0,6 fte met een maximum van 1,0 fte. Het onderzoeksprogramma van het lectoraat is op hoofdlijnen vastgesteld en wordt door de lector verder uitgewerkt. Afhankelijk van jouw kennis en ervaring is het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband (1 fte) minimaal 5.642,27 en maximaal 7.284,86 euro (schaal 15). Daarboven ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Wij hebben daarnaast uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden. Verder is er keuze tussen een kortere werkweek of meer verlof bij een langere werkweek en is er flexibiliteit in werktijden. Wij hebben een vrijwillige collectieve ziektekostenverzekering en extras zoals kortingen bij andere verzekeringen, aanschaf software en fitness.

Solliciteren

Je kunt tot en met 14 juni 2020 uitsluitend direct online solliciteren. Wil je meer informatie over deze functie, neem dan contact op met prof. dr. Elly de Bruijn, directeur van het Kenniscentrum, elly.debruijn@hu.nl; Het contourenplan Organiseren van verandering in Onderwijs is op te vragen bij Tim.Grandiek@hu.nl.

Meer informatie over werken bij Hogeschool Utrecht is verder te vinden op www.werkenbijhu.nl.  De sollicitatieprocedure kun je vinden in de sollicitatiecode op onze site https://werkenbijhu.nl/arbeidsvoorwaarden. Hier is ook een link naar de CAO-HBO te vinden.

De HU is een transparante organisatie door open communicatie met elkaar en onze omgeving. De besturingsfilosofie van de HU is gebaseerd op het werken in teams. Uitgangspunt in de samenwerking is dat we onze kennis delen en doen wat we beloven, in- én extern. Dat betekent dat we elkaars verschillende competenties en expertises consistent erkennen, gebruiken, delen en versterken. Zodat we er met elkaar uit halen wat er in zit. Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken we aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. De HU leidt gemotiveerde studenten op van 17 tot 67 jaar. Het gaat dus niet alleen om instromers op de arbeidsmarkt, maar ook om mensen die al werken en hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, verbreden of verdiepen. De maatschappij heeft immers behoefte aan professionals die zich blijven(d) scholen. We hebben een breed opleidingsaanbod dat vrijwel alle (beroeps)sectoren bestrijkt en zijn één van de grootste aanbieders van post-initieel onderwijs en masterstudies.
Met 3500 medewerkers vormen we een grote organisatie waarin de menselijke maat centraal blijft staan. De HU heeft vestigingen in de steden Utrecht en Amersfoort. Daarnaast worden de activiteiten van het Seminarium voor Orthopedagogiek regionaal georganiseerd vanuit de regiokantoren.

Solliciteer