Lector Meertaligheid en Onderwijs

Kenniscentrum Leren en Innoveren | Sluitingsdatum: 20-06-2021

Hogeschool Utrecht zoekt voor het Kenniscentrum Leren en Innoveren: Lector Meertaligheid en Onderwijs

Het lectoraat Meertaligheid en Onderwijs is actief sinds januari 2020 en bundelt expertise op het gebied van talenonderwijs, taalontwikkeling en meertaligheid in onderwijs en samenleving. Het lectoraat onderzoekt wat de uitdagingen van professionals zijn bij het onderwijs in meertalige contexten en hoe zij de inzet van (meer)talige repertoires van lerenden kunnen realiseren. Overkoepelende vraag hierbij is op welke manieren professionals in verschillende onderwijssectoren inclusief onderwijs kunnen verzorgen, waarbij iedereen zich betrokken voelt, en waarin iedereen tot leren komt, met aandacht voor en gebruikmaking van alle aanwezige talen.

Het lectoraat werkt in vier onderzoekslijnen aan de volgende deelthema's:

 • Een betekenisvolle focus op meertaligheid in talenonderwijs;
 • Taalontwikkelend werken in vakcontexten; 
 • Inclusie van nieuwkomers in het onderwijs, met een focus op de rol van taal en meertaligheid;  
 • Processen van vernieuwing: meertaligheid in de ontwikkeling van onderwijsinstellingen.   

Via praktijkgericht onderzoek en ontwikkelwerk in samenwerking met opleiders en werkveld, werkt het lectoraat aan vraagstukken rond onderwijs in meertalige contexten. Het lectoraat voert projecten uit zoals Inclusive Science Education (met universiteiten in Zweden en Noorwegen), is penvoerder van het project SPRONG Meertaligheid en partner in NWA-project Multilingual Voices in STEM Education (o.l.v. Universiteit Utrecht). Meer informatie over het Lectoraat Meertaligheid en Onderwijs en de bijbehorende projecten vind je hier .

Vanwege vervroegd emeritaat van de functioneel lector zoeken we een nieuwe inspirerend lector die leiding geeft aan het lectoraat en dat doet samen met de tweede lector (die zijn lectorrol combineert met een hoogleraarspositie bij de universiteit) en het lectoraatsteam.

 

Over het Kenniscentrum Leren en Innoveren
Het lectoraat Meertaligheid en Onderwijs is onderdeel van het Kenniscentrum Leren en Innoveren (KC LENI). KC LENI richt zich op het brede vraagstuk van competenties die professionals nodig hebben om te kunnen (samen)werken in een complexe en dynamische samenleving. Wat is de inhoud van die competenties, hoe kunnen professionals deze ontwikkelen, leren en praktiseren? Welke alledaagse, georganiseerde of toevallige contexten helpen daarbij en welke instrumenten en werkwijzen kunnen dit proces ondersteunen? En hoe helpt onderwijs hierbij? Onderwijs in de breedste zin van het woord, van geïnstitutionaliseerde leerpraktijken in scholen tot georganiseerde leerpraktijken op het werk. Met tien lectoraten is KC LENI een actief en bruisend kenniscentrum met flinke ambities om bij te dragen aan actuele maatschappelijk opgaven. Samenwerking is daarbij uitgangspunt, tussen de lectoraten, met externe partners en met andere collegas in de hogeschool.

 

Aansluiting bij het kenniscentrum en de Hogeschool

Hogeschool Utrecht wil met haar kennis en ervaring op onderwijsgebied een prominente rol vervullen als de partner voor het opleiden van verschillende groepen onderwijsprofessionals in de regio Utrecht, met een vooruitstrevend en toekomstbestendig onderwijsaanbod, hoogwaardige kennisontwikkeling en innovatieve samenwerking. Educatie (Samen Lerend) is een van de vier zwaartepunten waar Hogeschool Utrecht zich, als onderdeel van het ambitieplan 2026, met extra aandacht op richt. Daarmee staan vraagstukken rond het lerarentekort, de professionalisering en loopbaanontwikkeling van onderwijsprofessionals in de regio centraal, mede in relatie tot diversiteit en inclusie. Het lectoraat is een belangrijke schakel in de kennisontwikkeling die daarbij nodig is.

 

 

Jouw werkzaamheden

Je hebt de verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke koers en inrichting van het lectoraat.

Samen met de mede-lector (0.4 fte) en met het team van senior onderzoekers ben je de vormgever, aanjager en eigenaar van het lopende onderzoeksprogramma . Het lectoraat voert op de vier bovengenoemde deelthemas praktijkgericht onderzoek uit, in actieve samenwerking met het werkveld en de lerarenopleidingen. Je draagt actief bij aan kenniscreatie en kenniscirculatie en zorgt voor doorwerking van het onderzoek in samenwerking met in- en externe praktijkpartners, naast meer traditionele kennisverspreiding van onderzoeksresultaten zoals artikelen, seminars, presentaties. Je vertaalt gegevens uit onderzoek, beroepspraktijk en wetenschappelijke theorievorming naar professioneel handelen, opleidingsstrategieën, innovatieve programmas voor en samen met de beroepspraktijk.

 

Je werft onderzoekssubsidies en/of opdrachtgevers voor onderzoeksactiviteiten in het lectoraat, en stuurt actief op de verschillende geldstromen en op de versteviging van het lectoraatsteam in het verwerven van subsidies.

Verder ben je actief in het begeleiden van onderzoekers, zoals postdocs en promovendi; publiceren  over projectopbrengsten in wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen, en het doorontwikkelen van het kennisnetwerk op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Je draagt met het onderzoeksprogramma van het lectoraat bij aan de centrale vraagstelling van KC LENI, onder meer door onderzoek in samenwerking met andere LENI-lectoraten. Ook ben je actief in de samenwerking intern en extern om de HU-profilering op het gebied van vier zwaartepunten vorm te geven, in het bijzonder op het educatieve domein (Samen Lerend). Uiteraard draag je ook bij aan een goede organisatie en strategie van het kenniscentrum, de verbonden opleidingsinstituten en de HU als geheel.

 

Wie je bent:

 • een gezaghebbende wetenschapper, gepromoveerd in de taalwetenschappen of onderwijswetenschappen;
 • een erkend senior onderzoeker, wat onder meer blijkt uit publicaties in internationale peer-reviewed tijdschriften op het terrein van één of meerdere onderzoekslijnen van het lectoraat;
 • een inspirator voor de onderwijspraktijk, de lerarenopleiding, voor maatschappelijke partners en voor het onderwijsbeleid

 

In jou vinden we iemand die bruist van gezonde ambitie om bij te dragen aan goed (talen)onderwijs in een inclusieve, meertalige samenleving. Graag zien wij in jouw brief terug dat je een duidelijke visie hebt op de verbinding tussen opleiding, wetenschap, onderwijspraktijk en samenleving bij innovatievraagstukken rond meertaligheid, taalontwikkelend werken, en taalbeleid in het onderwijs.

 

Wat je hebt:

 • een heldere en innovatieve visie op trends en ontwikkelingen in het onderwijs, inclusief het brede vraagstuk van kansengelijkheid en inclusief het bewezen vermogen om een eigen invulling te geven aan de kernopdracht en onderzoekskoers van het lectoraat, in lijn met de koers van KC LENI;
 • aantoonbaar succes in het verwerven van onderzoeksubsidies in de tweede en derde geldstroom en het initiëren, uitvoeren en opleveren van projecten samen met verschillende partijen;
 • een relevant netwerk en het vermogen tot netwerkvorming met nationale en internationale kennisinstellingen en met het regionale en nationale beroepenveld;
 • leidinggevende en relationele kwaliteiten: je bent een teamspeler en weet mensen te motiveren in teams van professionals uit onderzoek, opleiding en onderwijspraktijk;
 • organisatorische kwaliteiten; je neemt financiële verantwoordelijkheid;
 • heeft potentie om zich te ontwikkelen tot lector 1:
  • is organisatiesensitief; is dienstbaar aan het grotere geheel en denkt vanuit grote lijnen; heeft overzicht op het geheel
  • kan eigen belang onderschikt maken aan collectief belang en aansturing geven zowel inhoudelijk als bedrijfsmatig vanuit het geheel;
 • kennis van en affiniteit met de onderwijspraktijk;
 • goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in zowel het Nederlands als in het Engels, en bij voorkeur ook in een derde taal.

Arbeidsvoorwaarden
Je krijgt een arbeidsovereenkomst (D4) aangeboden met een omvang van 0.8fte of 1fte. Het onderzoeksprogramma van het lectoraat is op hoofdlijnen vastgesteld en wordt door de beide lectoren verder uitgewerkt. Afhankelijk van jouw kennis en ervaring is het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband (1 fte) minimaal 5.642,27 en maximaal 7.284,86 euro (schaal 15). Daarboven ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Wij hebben daarnaast uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden. Verder is er keuze tussen een kortere werkweek of meer verlof bij een langere werkweek en is er flexibiliteit in werktijden. Wij hebben een vrijwillige collectieve ziektekostenverzekering en extras zoals kortingen bij andere verzekeringen, aanschaf software en fitness.


Solliciteren
Je kunt tot en met 20-06-2021 uitsluitend direct online solliciteren. Wil je meer informatie over deze functie, neem dan contact op met prof. dr. Elly de Bruijn, directeur van het Kenniscentrum, elly.debruijn@hu.nl

Meer informatie over werken bij Hogeschool Utrecht is verder te vinden op www.werkenbijhu.nl. De sollicitatieprocedure kun je vinden in de sollicitatiecode op onze site https://werkenbijhu.nl/arbeidsvoorwaarden. Hier is ook een link naar de CAO-HBO te vinden.

 

De HU is een transparante organisatie door open communicatie met elkaar en onze omgeving. De besturingsfilosofie van de HU is gebaseerd op het werken in teams. Uitgangspunt in de samenwerking is dat we onze kennis delen en doen wat we beloven, in- én extern. Dat betekent dat we elkaars verschillende competenties en expertises consistent erkennen, gebruiken, delen en versterken. Zodat we er met elkaar uit halen wat er in zit. Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken we aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. De HU leidt gemotiveerde studenten op van 17 tot 67 jaar. Het gaat dus niet alleen om instromers op de arbeidsmarkt, maar ook om mensen die al werken en hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, verbreden of verdiepen. De maatschappij heeft immers behoefte aan professionals die zich blijven(d) scholen. We hebben een breed opleidingsaanbod dat vrijwel alle (beroeps)sectoren bestrijkt en zijn één van de grootste aanbieders van post-initieel onderwijs en masterstudies.
Met 3500 medewerkers vormen we een grote organisatie waarin de menselijke maat centraal blijft staan. De HU heeft vestigingen in de steden Utrecht en Amersfoort. Het Seminarium van Orthopedagogiek organiseert landelijk onderwijsactiviteiten vanuit standplaats Utrecht.

Solliciteer