Associate Lector Slimme en Duurzame Mobiliteit

Kenniscentrum Digital Business and Media | Sluitingsdatum: 25-10-2020

De Uitdaging die voor ons staat
De uitdagingen omtrent mobiliteit nemen met name in de stedelijke omgeving toe. Daarom zoeken wij op dit gebied een associate lector met de intentie om op korte termijn door te groeien naar L.INT lector. Smart oplossingen bieden kansen om de uitdagingen het hoofd te bieden. Verder is mobiliteit een belangrijk onderdeel van een duurzame, gezonde stedelijke omgeving. De Hogeschool Utrecht (HU) en het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)) zijn een samenwerking aangegaan om op dit terrein onderzoek te doen.

Samenwerking tussen Hogeschool Utrecht en Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid
De samenwerking tussen de Hogeschool Utrecht en het KiM start met een associate lector die bij toekenning van een L.INT subsidie door zal groeien naar een functie als L.INT lector begin 2021.

Bij de Hogeschool Utrecht verricht het lectoraat Procesinnovatie & Informatiesystemen van het kenniscentrum Digital Business & Media onderzoek voor de programmalijn Smart Urban Mobility van het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities (CoE SSC). De focus ligt hierbij, in lijn met dat van de regio, op slim, groen en geïntegreerd vervoer. Expertise van het lectoraat wordt ingezet op onderzoek naar de (informatie)processen en systemen die mobiliteit en transport mogelijk maken. 
Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) kent sinds dit jaar een kennislijn Duurzaamheid en gebieden waarmee het KiM onderzoek doet naar de duurzaamheidsaspecten van mobiliteit. Het gaat hierbij onder andere om de gevolgen van emissies voor klimaat en gezondheid. Binnen de kennislijn Mobiliteit en bereikbaarheid besteedt het KiM aandacht aan de brede ontwikkeling naar een slimmer mobiliteitssysteem.

De samenwerking tussen HU en KiM via een associate lector Slimme en Duurzame Mobiliteit zorgt voor verbinding tussen praktijkgerelateerd onderzoek en onderzoek ten behoeve van de IenW-beleidsomgeving. De associate lector draagt binnen het KiM bij aan de verdere ontwikkeling van de kennislijn Duurzaamheid en gebieden en draagt daarnaast bij aan het aspect smart binnen de kennislijn Mobiliteit en bereikbaarheid. Binnen het lectoraat Procesinnovatie & Informatiesystemen alsmede het CoE SSC brengt de associate lector expertise op het gebied van personenmobiliteit in het kader van de ontwikkeling van de stedelijke omgeving als ook een verdere uitbreiding van het netwerk.

Jouw werkzaamheden
De associate lector Slimme en Duurzame Mobiliteit werkt voor een periode van vier jaar in het bestaande lectoraat Procesinnovatie & Informatiesystemen van Kenniscentrum Digital Business & Media (KC DBM). Daarnaast zal de associate lector voor 50% werkzaam zijn als senior onderzoeker bij het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). De kern van de taak omvat het initiëren, uitvoeren en begeleiden van onderzoek op het terrein van slimme en duurzame steden (met accent op stedelijke mobiliteit), als ook het realiseren van de doorwerking van het onderzoek naar het onderwijs, de landelijke en decentrale overheden, de beroepspraktijk en de wetenschap.

Taken binnen Hogeschool Utrecht:

 • Je geeft in overleg met de opleidingen en beroepspraktijk invulling aan de onderzoekslijn Slimme en Duurzame Mobiliteit van het lectoraat, programmeert de uitvoering daarvan en maakt de resultaten zichtbaar voor het onderwijs, de beroepspraktijk en de samenleving. Je zorgt ervoor dat de onderzoeksagenda afgestemd is op innovatieve vraagstukken vanuit de maatschappelijke opgaven zoals geagendeerd door het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), de (inter)nationale en regionale uitdagingen en het werkveld. Tevens draagt het onderzoek bij aan de doelstellingen van KC DBM;
 • Je geeft invulling aan de programmalijn Smart Urban Mobility van het CoE Smart Sustainable Cities en legt de verbinding met de andere programmalijnen van het CoE SSC. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering en de doorwerking van onderzoeksprojecten en je genereert hiervoor 2e en 3e geldstromen;
 • Je werkt samen met andere lectoraten van KC DBM in het kader van het KC-thema mensgericht & datagedreven digitaliseren en met de lectoraten betrokken bij de programmalijnen van het CoE SSC alsmede andere kenniscentra waar het gaat om HU-brede zwaartepunten;
 • Je werkt samen met onderwijsinstituten van de HU voor de opleidingen Logistics Management, Gebouwde Omgeving, Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde, Communicatie en ICT;
 • Je onderhoudt en versterkt een netwerk van strategische relaties met kennisinstellingen (MBO, HBO, WO), onderzoeksinstellingen, overheden, bedrijven en brancheorganisaties binnen en buiten Nederland, en slaat daarmee een brug tussen de beroepspraktijk en de opleidingen zodat door middel van onderzoek het onderwijs actueel en innovatief is;
 • Je draagt actief bij aan kenniscreatie en kenniscirculatie en zorgt voor doorwerking van het onderzoek in samenwerking met praktijkpartners, naast meer traditionele kennisverspreiding van onderzoeksresultaten zoals artikelen, seminars, presentaties;

Taken binnen Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid:

 • Je draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de themas slimme en duurzame mobiliteit binnen het KiM en aan versterking van de positie van het KiM op dit terrein;
 • Je vervult de rol van projectleider of senior onderzoeker bij verschillende onderzoeksprojecten van het KiM;
 • Je fungeert als gezaghebbend deskundige voor de beleidsdirecties van IenW;
 • Je ontwikkelt en onderhoudt een netwerk met betrokkenen van beleidsafdelingen (bij IenW en bij andere overheden, in het bijzonder de grote steden), bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen;
 • Je draagt bij aan de verbinding tussen praktijk gerelateerd onderzoek en de IenW beleidsomgeving;
 • Je verrijkt het onderzoek van het KiM door de toepassingspraktijk (bijvoorbeeld via casus in de regio Utrecht) een prominentere plaats te geven in het onderzoek van het KiM en verbreedt het onderzoek naar landelijke relevantie;
 • Je verbindt het werk van het KiM rond duurzame mobiliteit met de bredere thematiek rond de duurzame stad zoals geborgd binnen het programma smart sustainable cities van de HU.

Jouw profiel

 • Je bent gepromoveerd en hebt expertise op het gebied van (personen)mobiliteit, klimaat en emissies, informatiemanagement en de ontwikkeling van de stedelijke omgeving;
 • Je bent een erkende, gezaghebbende senior onderzoeker, wat onder meer blijkt uit aantoonbaar trackrecord van succesvolle onderzoeksprojecten en relevante publicaties in internationale peer-reviewed tijdschriften;
 • Je bent in staat te fungeren als boegbeeld op het gebied van Slimme en Duurzame Mobiliteit door relevante werkervaring, netwerk in het werkveld, kennis en vaardigheden. Je hebt zowel academische banden als goede connecties in de praktijk;
 • Je beschikt over bewezen vermogen om een eigen invulling te geven aan de opdracht, in lijn met de koers van CoE SSC, KC DBM en KiM;
 • Je hebt aantoonbaar succes in het verwerven van onderzoeksubsidies in de tweede en derde geldstroom en het initiëren, uitvoeren en opleveren van projecten samen met verschillende publieke en private partijen;
 • Je beschikt over een relevant netwerk en bent in staat tot netwerkvorming met nationale en internationale kennisinstellingen, de Rijksoverheid en decentrale overheden en met het regionale en nationale beroepenveld;
 • Je hebt kennis van en affiniteit met onderwijs en bent bereid de uitkomsten en opbrengsten van onderzoek te vertalen naar onderwijsprogrammas en gastcolleges te geven;
 • Je hebt relationele en organisatorische kwaliteiten, bent een verbinder, die mensen weet te motiveren en transdisciplinair wil werken aan complexe maatschappelijke opgaven;
 • Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in zowel het Nederlands als in het Engels.

Jouw arbeidsvoorwaarden
Je krijgt een arbeidsovereenkomst (D-4) voor een periode van 4 jaar met een omvang van 0,8-1,0 fte. Afhankelijk van je kennis en ervaring is het bruto maandsalaris van een associate lector bij een volledig dienstverband (1 fte) minimaal 5345 en maximaal 6374. Daarboven ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en een gegarandeerde eindejaarsuitkering van 8,3%. De betrokken partijen schrijven een aanvraag voor een L.INT lector bij SIA. Bij honorering van deze aanvraag, is het de bedoeling om door te groeien naar de functie van L.INT lector. 
Wij hebben daarnaast uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden. Verder is er keuze tussen een kortere werkweek of meer verlof bij een langere werkweek en is er flexibiliteit in werktijden. Wij hebben een vrijwillige collectieve ziektekostenverzekering en leuke extras zoals kortingen bij andere verzekeringen, aanschaf software en fitness.

De vacature staat zowel extern als intern open. In het belang van continuïteit van het lopende onderzoeksprogramma en in het kader van loopbaanbeleid voor gepromoveerde medewerkers hebben bij gelijke geschiktheid interne kandidaten voorrang boven externe kandidaten.

Solliciteren
Wil je meer informatie over deze functie, neem dan contact op met Dr. Pascal Ravesteijn, lector Procesinnovatie & Informatiesystemen, 06 2060 2266, pascal.ravesteijn@hu.nl.

Je kunt tot en met 25 oktober 2020 uitsluitend direct online solliciteren.

De HU is een transparante organisatie door open communicatie met elkaar en onze omgeving. De besturingsfilosofie van de HU is gebaseerd op het werken in teams. Uitgangspunt in de samenwerking is dat we onze kennis delen en doen wat we beloven, in- én extern. Dat betekent dat we elkaars verschillende competenties en expertises consistent erkennen, gebruiken, delen en versterken. Zodat we er met elkaar uit halen wat er in zit. Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken we aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. De HU leidt gemotiveerde studenten op van 17 tot 67 jaar. Het gaat dus niet alleen om instromers op de arbeidsmarkt, maar ook om mensen die al werken en hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, verbreden of verdiepen. De maatschappij heeft immers behoefte aan professionals die zich blijven(d) scholen. We hebben een breed opleidingsaanbod dat vrijwel alle (beroeps)sectoren bestrijkt en zijn één van de grootste aanbieders van post-initieel onderwijs en masterstudies.
Met 3500 medewerkers vormen we een grote organisatie waarin de menselijke maat centraal blijft staan. De HU heeft vestigingen in de steden Utrecht en Amersfoort. Daarnaast worden de activiteiten van het Seminarium voor Orthopedagogiek regionaal georganiseerd vanuit de regiokantoren.

Solliciteer